Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych.

Wyłączenia:

 • strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty bez odpowiedniej struktury zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • zamieszczone filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona internetowa Szkoły posiada ułatwienia:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Kowalczyk, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (54) 280 96 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie

87-500 Rypin, ul. 3 Maja 3

tel.: 54 280 51 19

e-mail:

strona internetowa: www.sp1.rypin.eu

 

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie prowadzi działalność w dwóch budynkach: przy ul. 3 Maja 3 oraz przy ul. Sportowej 24.

Do budynku przy ul. 3 Maja 3 główne wejście jest od frontu szkoły, którym ze względu na stopnie schodowe nie mogą dostać się osoby na wózkach. Dla osób na wózkach jest przeznaczone wejście z tyłu budynku. Do tego wejścia prowadzi utwardzony ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim, podjazd zabezpieczony jest barierką. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na parter budynku można wjechać platformą przyschodową. Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku przy ulicy Sportowej 24 prowadzą dwa wejścia od głównej ulicy. Do wejść prowadzi ciąg pieszy, po którym swobodnie można przejechać wózkiem inwalidzkim Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na parter budynku prowadzą schody. Brak opcji wjazdu wózkiem na parter oraz na wyższe kondygnacje. W budynku nie ma platformy przyschodowej ani windy.  Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na miejscu postojowym, wydzielonym i oznaczonym tuż przed budynkiem. Miejsce postojowe oznaczone (koperta wymalowana w kolorze niebieskim).

 

Do budynków i wszystkich ich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących oraz pętli indukcyjnych Toalety wewnątrz budynków nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

PDFRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego.pdf (60,17KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego